Burst Network (24 hour)
Based on Burst wallet 2.5.2
884 active peers the last 30 days
232 active peers within the last 24 hour
204 active peers within the last hour
Last activity Address Country BRS Version P2P.myPlatform NDS-A rewards Availability
2020-09-19 01:00:0985.214.250.186Germany2.5.0BURST-HDMG-NE9B-YCMT-ACL4VNo100 %
2020-09-19 01:00:1280.84.203.48Germany2.5.0BURST-4KCC-ZUF4-H976-DXJ52No100 %
2020-09-19 01:00:0699.189.103.11United States2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:1075.100.126.228United States2.5.0BURST-7HSZ-SHF8-575A-4MDEFNo100 %
2020-09-19 01:00:13190.15.195.118Argentina2.5.2BURST-K78H-B2JJ-ZHCB-AV9GUYes100 %
2020-09-19 00:38:5246.90.222.29Germany2.5.2BURST-75EB-PT62-874P-HTLB5Yes100 %
2020-09-19 01:01:2672.183.120.26United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:3724.96.113.8United States2.5.2BURST-JFER-8YDG-DU97-9TGD2Yes100 %
2020-09-19 01:00:3484.10.50.52Poland2.5.1BURST-276Y-H94A-25MZ-E9CNHYes100 %
2020-09-19 00:37:00188.37.121.195Portugal2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:0581.237.255.75Sweden2.5.1BURST-GKY4-PUWH-3TF8-26XL3Yes100 %
2020-09-19 01:00:0681.6.54.180Switzerland2.5.2BURST-AXYV-3CG7-YXDV-5HCZKYes100 %
2020-09-19 01:01:4993.224.119.242Germany2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:05195.46.0.106Greece2.5.1BURST-CAX3-87BG-BDVT-DWLASYes100 %
2020-09-19 01:00:3284.10.50.51Poland2.5.1BURST-6AXL-6CY9-FZ3Z-93Z2XYes100 %
2020-09-19 01:01:1587.118.178.42Bulgaria2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:1477.68.73.180United Kingdom2.5.2BURST-F6NV-CCGG-ER7W-99BRLYes100 %
2020-09-19 01:00:35160.16.130.8Japan2.5.1BURST-VASS-AV4V-KV28-ECE5XYes100 %
2020-09-19 00:39:2586.0.80.105United Kingdom2.5.2BURST-XECC-FHEU-QTE5-9C7GRYes100 %
2020-09-19 00:38:53124.170.98.154Australia2.5.2BURST-98WC-K4XK-WTGD-8RJWAYes100 %
2020-09-19 01:00:10109.95.53.155Ukraine2.5.1BURST-QAZY-Y8QJ-HW22-FLJ38Yes100 %
2020-09-19 01:01:0371.203.119.113United States2.5.2BURST-X5R7-Z9QV-QEF4-FU2CAYes100 %
2020-09-19 01:01:1577.58.193.25Switzerland2.5.1BURST-9KC9-6S7M-86GU-EQLH3Yes100 %
2020-09-19 01:00:2495.82.148.148Czechia2.5.2BURST-KXWS-WYP5-CER6-AUCRJYes100 %
2020-09-19 01:05:0877.249.122.218Netherlands2.5.2BURST-ELRU-P63G-D24G-C2ZGDYes100 %
2020-09-19 01:00:14116.203.131.203Germany2.5.1BURST-LCL9-EYUX-BLYS-65VESYes100 %
2020-09-19 01:00:2897.89.24.248United States2.5.2BURST-QKC2-BB3J-WGNY-CBLEBYes100 %
2020-09-19 00:39:5679.194.31.178Germany2.5.2BURST-TECH-33SY-VBT9-344NMYes100 %
2020-09-19 01:00:0973.144.224.102United States2.5.1BURST-LG4X-7QZK-PT5D-6QG4RYes100 %
2020-09-19 00:40:20138.229.253.65United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:36144.91.84.164United States2.5.2No100 %
2020-09-19 01:00:1475.100.126.226United States2.5.2BURST-F7BY-99KE-7C9J-FNMFLYes100 %
2020-09-19 01:00:1575.100.126.227United States2.5.0BURST-6JXB-FB4C-HMDC-3DDMBNo100 %
2020-09-19 01:00:1575.100.126.230United States2.5.0BURST-TGAX-AT42-QWFL-5Z5KRNo100 %
2020-09-19 01:00:4673.72.206.68United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:06:3051.155.102.155United Kingdom2.5.0No100 %
2020-09-19 00:40:23110.175.249.175Australia2.5.2BURST-Q5U4-DHH2-ZRLA-HZZFLYes100 %
2020-09-19 01:00:2994.111.172.99Belgium2.5.1BURST-VK6Q-WVC2-4KQB-64U3WYes100 %
2020-09-19 01:01:1481.174.165.244United Kingdom2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:2873.142.111.148United States2.5.2BURST-ESJ4-V7G8-NTRG-AJS2DYes100 %
2020-09-19 01:00:0691.121.70.43France2.5.0BURST-M4K6-KX8B-7L94-AZPKQNo100 %
2020-09-19 01:00:08113.147.106.222Japan2.5.0No100 %
2020-09-19 00:40:09207.180.207.83Germany2.5.2BURST-8MV4-ULRG-6QDU-H3F2UYes100 %
2020-09-19 01:00:2999.90.191.83United States2.5.1BURST-54T2-F76L-V8W4-BKR66Yes100 %
2020-09-19 01:00:0675.100.126.229United States2.5.2No100 %
2020-09-19 01:00:0996.35.109.8United States2.5.1BURST-DA9V-VZSX-G75T-CSHX7Yes100 %
2020-09-19 01:00:51195.158.109.58Malta2.5.2BURST-K47E-HMBQ-Z83U-5Z2C7Yes100 %
2020-09-19 01:04:192.26.247.249United Kingdom2.5.2BURST-F6NV-CCGG-ER7W-99BRLYes100 %
2020-09-19 01:00:5550.98.118.149Canada2.5.2BURST-7YAM-Q2DB-UXXS-7XWC3Yes100 %
2020-09-19 01:04:13193.159.125.146Germany2.5.2BURST-75EB-PT62-874P-HTLB5Yes100 %
2020-09-19 01:00:295.196.65.184France2.5.2BURST-AMNE-GR77-ZP57-BGLCNYes100 %
2020-09-19 01:00:07152.66.65.99Hungary2.5.0No100 %
2020-09-19 01:01:1772.197.10.137United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:53173.249.10.97Germany2.5.2BURST-JZTY-5FJL-5CFN-47LHPYes100 %
2020-09-19 01:00:0694.236.216.31Bulgaria2.5.1BURST-MB9T-MQHX-VKJX-BJ5TJYes100 %
2020-09-19 01:00:2868.62.50.176United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:01:2273.221.20.5United States2.5.2BURST-FAY6-FEUG-AVP9-7LDKUYes100 %
2020-09-19 01:01:14212.75.30.41Bulgaria2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:5084.232.253.79Romania2.5.2BURST-J7LW-DMQC-3ZGA-3GL6WYes100 %
2020-09-19 01:02:0288.153.158.64Germany2.5.2BURST-QA7G-WNLY-4KP3-22RJ3Yes100 %
2020-09-19 01:01:5289.239.197.146Denmark2.5.2No100 %
2020-09-19 01:00:2480.220.250.175Finland2.5.1BURST-GFLF-PU9G-QHG4-98WFPYes100 %
2020-09-19 01:00:1581.98.24.32United Kingdom2.5.1BURST-2DAC-YLN2-LPZ2-FKJHNYes100 %
2020-09-19 01:00:53173.249.41.89Germany2.5.2BURST-743X-JH2J-X6XB-F5XXHYes100 %
2020-09-19 00:37:56171.241.115.56Vietnam2.5.1BURST-YSRN-BPAS-WL35-GLH4KYes100 %
2020-09-19 00:40:2788.110.38.105United Kingdom2.5.0No100 %
2020-09-19 01:03:3482.44.236.150United Kingdom2.5.2BURST-PW57-H52A-QUU7-6RN6QYes100 %
2020-09-19 01:00:15188.68.41.245Germany2.5.2BURST-PEER-AXXH-ADGG-AJAQSYes100 %
2020-09-19 01:00:0483.169.21.233Germany2.5.2BURST-N47T-VG2Q-6EFR-445XWYes100 %
2020-09-19 01:05:1486.182.125.129United Kingdom2.5.2BURST-YCN3-M4D3-3ZBV-47Q82Yes100 %
2020-09-19 01:00:5868.36.235.222United States2.5.1BURST-TK3T-HUXE-FV7N-46KS8Yes100 %
2020-09-19 01:00:45173.212.224.130Germany2.5.1BURST-45N8-Y8G6-9WCN-5V6SNYes100 %
2020-09-19 01:00:45176.9.99.247Germany2.5.1BURST-KB2J-RUPD-3EXN-BE4TFYes100 %
2020-09-19 01:00:4273.168.1.58United States2.5.1BURST-VAWC-LLCS-6S43-7HTLGYes100 %
2020-09-19 01:00:1684.113.147.25Austria2.5.0No100 %
2020-09-19 01:06:0446.165.190.53Germany2.5.2No100 %
2020-09-19 01:00:54176.9.10.205Germany2.5.2BURST-LLFC-PRZR-ZXSY-DQGJ3Yes100 %
2020-09-19 01:00:07212.98.92.236Denmark2.5.2BURST-9LSF-V4WN-34E8-4WCMRYes100 %
2020-09-19 01:00:125.9.147.207Germany2.5.1BURST-3MAK-USER-F5XP-BB8JAYes100 %
2020-09-19 01:00:3384.10.50.54Poland2.5.1BURST-7F4J-D8C6-LYLP-7PTE4Yes100 %
2020-09-19 01:01:4824.144.151.197United States2.5.0BURST-EKA9-MYL9-BE26-HWPFZNo100 %
2020-09-19 01:01:15149.28.113.112United States2.5.2No100 %
2020-09-19 00:40:3371.210.34.67United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:47195.158.111.200Malta2.5.2BURST-C2M9-5DH9-NVHZ-GE3TXYes100 %
2020-09-19 01:01:0373.42.186.87United States2.5.2BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes100 %
2020-09-19 01:00:0568.206.25.50United States2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:04112.149.208.197Republic of Korea2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:5073.58.20.49United States2.5.2BURST-HQRJ-TR55-7L2U-FNPVTYes100 %
2020-09-19 01:00:16185.185.27.163Germany2.5.2BURST-3HVY-9S8F-UAEK-8VDPEYes100 %
2020-09-19 01:00:1895.165.132.145Russia2.5.2BURST-M63Q-BQTL-NTU5-29RW6Yes100 %
2020-09-19 00:36:4575.162.100.241United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:01:5079.245.57.7Germany2.5.2BURST-TECH-JJUA-LMSZ-8FW4WYes100 %
2020-09-19 01:00:49176.9.10.201Germany2.5.2BURST-74BD-J2FH-N5UX-AK84WYes100 %
2020-09-19 01:00:0571.230.129.202United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:01:30161.97.93.182United States2.5.2BURST-9SXP-ZVN6-TA4R-2LSU4Yes100 %
2020-09-19 01:00:37134.215.159.213United States2.5.1BURST-A4AP-5K6K-BWPR-28L4YYes100 %
2020-09-19 01:00:1881.83.5.50Belgium2.5.2BURST-R7C6-HU8Q-F9DR-5LDAWYes100 %
2020-09-19 01:00:0884.10.50.53Poland2.5.1BURST-S969-UR7Z-NWF7-86G3XYes100 %
2020-09-19 01:02:2885.214.190.218Germany2.5.2BURST-Z7TY-UHN9-MGP2-FJSXXYes100 %
2020-09-19 01:00:31107.179.241.55Canada2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:5518.163.121.171Hong Kong2.5.0BURST-JU4F-GUTK-CUGZ-DQ979No100 %
2020-09-19 01:00:1652.65.42.199Australia2.5.1BURST-7ZAP-EKWC-E7X3-2YGHPYes100 %
2020-09-19 01:00:4077.102.72.198United Kingdom2.5.2BURST-DMXJ-R4WV-JLRD-2DK53Yes100 %
2020-09-19 01:01:17188.216.6.230Italy2.5.1BURST-MV67-UXZF-DSKX-2G6W4Yes100 %
2020-09-19 01:01:1278.141.117.132Slovakia2.5.2BURST-UNCW-J2LW-BLPG-GZ5SBYes100 %
2020-09-19 01:00:09109.123.144.46Russia2.5.2BURST-NR9Z-F7MP-WPXF-28SCHYes100 %
2020-09-19 01:00:49179.232.89.179Brazil2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:51188.165.213.101France2.5.2BURST-BTKF-8WT9-L98N-98JH2Yes100 %
2020-09-19 01:00:3277.56.66.83Switzerland2.5.2BURST-RRLA-B3Y7-L4EU-E8PRZYes100 %
2020-09-19 00:39:0691.112.82.26Austria2.5.2BURST-DHMM-8TL6-V3FQ-G487NYes100 %
2020-09-19 01:01:1782.19.78.137United Kingdom2.5.0No100 %
2020-09-19 01:01:1880.241.221.231Germany2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:195.39.93.90France2.5.1BURST-85T3-YU4H-AUHN-6YW9HYes100 %
2020-09-19 00:39:1294.218.245.221Germany2.5.2BURST-SE93-UPGX-ZJNZ-8W4GXYes100 %
2020-09-19 01:00:3190.64.164.80Slovakia2.5.1BURST-6TNQ-R65P-LNB7-AMBLYYes100 %
2020-09-19 01:00:0577.66.65.240Denmark2.5.2BURST-NMEA-GRHZ-BRFE-5SG6PYes100 %
2020-09-19 01:01:0424.71.118.20Canada2.5.1BURST-ZHGQ-QNNG-ARCR-HFCG6Yes100 %
2020-09-19 01:00:22192.99.69.60Canada2.5.1No100 %
2020-09-19 00:40:111.251.96.20South Korea2.5.0No100 %
2020-09-19 00:36:46208.96.97.183Canada2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:4477.109.191.218Switzerland2.5.1BURST-54RE-K5VW-QB8V-5W49ZYes100 %
2020-09-19 01:00:1795.216.0.50Finland2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:4698.110.243.81United States2.5.0BURST-QB67-DYSK-BUVJ-BJRKKNo100 %
2020-09-19 00:40:59162.250.189.115Canada2.5.2BURST-D632-4ZLJ-JXYK-DCF4TYes100 %
2020-09-19 01:00:18213.32.102.141France2.5.1No100 %
2020-09-19 01:00:18173.249.1.215Germany2.5.1No100 %
2020-09-18 23:38:30158.101.8.58United States2.5.2BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes100 %
2020-09-19 01:01:0349.232.1.61China2.5.2BURST-PVHD-KP9T-4R2J-DZSATYes100 %
2020-09-19 01:00:4846.4.110.214Germany2.5.0BURST-ZRWF-78Q8-3FMT-4HJK7No100 %
2020-09-19 01:02:0873.184.239.146United States2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:2877.220.115.11Austria2.5.2BURST-SWFB-3EFH-M8E8-BRXP9Yes100 %
2020-09-19 01:02:0881.167.108.211Norway2.5.1BURST-YDHG-B4H2-CM5C-6RCNVYes100 %
2020-09-19 01:01:3095.141.198.226Russia2.5.0No100 %
2020-09-19 01:01:1985.217.164.170Bulgaria2.5.0No100 %
2020-09-19 01:00:53118.189.201.184Singapore2.5.2BURST-D7X6-Y9PB-JSDJ-2PBG2Yes100 %
2020-09-19 01:01:20109.16.148.163France2.5.0No100 %
2020-09-19 00:40:59104.246.2.188United States2.5.0No98 %
2020-09-19 01:00:57174.115.62.149Canada2.5.2BURST-7KXG-B7BU-YQVK-8LM9UYes98 %
2020-09-19 00:40:45106.71.89.54Australia2.5.1No98 %
2020-09-19 00:39:42115.201.201.142China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes98 %
2020-09-19 00:39:44115.201.205.178China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes98 %
2020-09-19 01:00:31199.187.228.66Canada2.5.0No96 %
2020-09-19 00:41:1991.190.193.233Finland2.5.0No96 %
2020-09-19 00:39:42115.201.206.136China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes96 %
2020-09-19 00:37:1970.231.91.84United States2.5.2No94 %
2020-09-19 00:40:39115.201.193.153China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes94 %
2020-09-19 00:40:58174.88.129.210Canada2.5.2No94 %
2020-09-19 00:41:24123.158.152.141China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes94 %
2020-09-19 01:01:01121.36.46.152China2.5.2BURST-ZHCH-ZNZ9-ZBTA-22222Yes94 %
2020-09-19 01:00:4985.149.90.80Netherlands2.5.2BURST-CXWU-S8NP-UQQ7-2TR93Yes92 %
2020-09-18 21:30:5932.214.111.172United States2.5.0No90 %
2020-09-19 00:39:34115.201.193.172China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes90 %
2020-09-19 00:39:35115.201.194.47China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes90 %
2020-09-19 00:39:40115.201.200.100China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes90 %
2020-09-19 00:39:43115.201.206.255China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes90 %
2020-09-19 00:40:40115.201.192.12China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes86 %
2020-09-19 00:41:2683.135.75.198Germany2.5.2BURST-UKMC-YELQ-PS6F-CAY8LYes86 %
2020-09-19 00:40:41115.201.196.152China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2020-09-19 00:39:35115.201.194.149China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2020-09-19 00:40:39115.201.195.163China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2020-09-19 01:00:3391.202.133.75Ukraine2.5.0No84 %
2020-09-19 00:39:38115.201.197.150China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes82 %
2020-09-19 01:00:4969.180.65.143United States2.5.0No82 %
2020-09-19 01:00:1447.99.241.81China2.5.2No80 %
2020-09-19 00:39:43115.201.206.21China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes80 %
2020-09-19 01:00:1447.111.132.95China2.5.2BURST-TLDH-HU22-PF3W-22AXLYes78 %
2020-09-19 00:40:40115.201.193.88China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes76 %
2020-09-19 01:01:1878.61.51.20Republic of Lithuania2.5.0No72 %
2020-09-18 16:41:38176.164.220.61France2.5.2BURST-7KUW-EAT7-E44H-6KT2DYes72 %
2020-09-19 01:02:2982.8.190.74United Kingdom2.5.0No72 %
2020-09-18 17:02:0746.165.187.135Germany2.5.2BURST-C25R-RLJP-U6SN-4MPNVYes72 %
2020-09-19 01:02:24115.201.207.39China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes70 %
2020-09-18 15:40:58173.169.208.191United States2.5.0No68 %
2020-09-19 00:40:53217.172.228.153Poland2.5.2BURST-N74S-JJ43-XZZS-3GS98Yes68 %
2020-09-18 21:01:3288.222.128.49Republic of Lithuania2.5.2BURST-JRZ6-5LCC-6GCB-DGXHHYes66 %
2020-09-19 00:41:29217.234.245.33Germany2.5.2BURST-HTWZ-ZWVL-6B2D-CJZKVYes60 %
2020-09-19 01:00:3885.0.30.165Switzerland2.5.0No58 %
2020-09-19 00:41:2973.171.82.108United States2.5.0No58 %
2020-09-19 00:41:19137.135.203.145Ireland2.5.2No56 %
2020-09-18 11:07:4527.113.40.204South Korea2.5.0No50 %
2020-09-19 00:41:0986.160.240.202United Kingdom2.5.0BURST-7XL4-ZM2K-6R7J-2EPTCNo48 %
2020-09-19 00:41:30115.201.195.94China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes48 %
2020-09-19 00:41:30115.201.205.212China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes48 %
2020-09-19 00:41:30115.201.203.222China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes46 %
2020-09-18 10:01:0446.59.40.7Sweden2.5.2BURST-AWV4-ZJP7-AUH6-FP9RPYes44 %
2020-09-18 09:11:39217.234.245.49Germany2.5.2BURST-HTWZ-ZWVL-6B2D-CJZKVYes42 %
2020-09-18 10:39:58115.201.197.73China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes42 %
2020-09-18 10:40:01115.201.200.168China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes40 %
2020-09-19 00:41:321.64.206.29Hong Kong2.5.2BURST-CMWG-YD7M-VRX3-EEACJYes40 %
2020-09-18 10:09:56115.201.195.137China2.5.2BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes38 %
2020-09-19 00:41:3290.38.157.109France2.5.2BURST-QT7S-LWA2-49XB-97P6FYes38 %
2020-09-18 13:11:3969.165.210.233Canada2.5.0No38 %
2020-09-18 16:41:45101.127.136.60Singapore2.5.0No32 %
2020-09-19 01:01:2624.140.217.24United States2.5.2BURST-EWYH-DF8U-YUYU-2S8V3Yes32 %
2020-09-18 06:32:04173.52.240.97United States2.5.0No30 %
2020-09-19 00:41:325.100.131.248Germany2.5.2BURST-C25R-RLJP-U6SN-4MPNVYes28 %
2020-09-19 00:41:32176.167.70.61France2.5.2BURST-7KUW-EAT7-E44H-6KT2DYes24 %
2020-09-19 00:39:58121.45.251.235Australia2.5.0No20 %
2020-09-18 03:11:3183.135.68.242Germany2.5.2BURST-UKMC-YELQ-PS6F-CAY8LYes18 %
2020-09-18 03:11:3177.190.165.190Germany2.5.1BURST-N5P2-3ETU-7LXK-DTU3XYes18 %
2020-09-18 03:08:3847.145.163.85United States2.5.0No18 %
2020-09-19 01:01:0192.235.12.215Ireland2.5.0No14 %
2020-09-18 17:03:1891.211.18.220Russia2.5.0No14 %
2020-09-18 01:11:3642.3.156.17Hong Kong2.5.1BURST-CMWG-YD7M-VRX3-EEACJYes10 %
2020-09-18 09:09:4546.59.40.7Sweden2.5.2BURST-AWV4-ZJP7-AUH6-FP9RPYes10 %
2020-09-18 05:05:3547.27.233.169United States2.5.0No10 %
2020-09-18 07:11:48189.30.242.227Brazil2.5.0No6 %
2020-09-18 14:09:31188.233.48.209Russia2.5.0No4 %
2020-09-18 05:34:5724.101.77.85United States2.5.2No4 %
2020-09-18 12:48:0198.228.205.178United States2.5.0No2 %
2020-09-18 05:10:0192.38.88.5Russia2.5.0No2 %