Account BURST-BUP6-N7T7-FGKT-65J9V
Account ID 5592911779183520420
Public Key
1CC82EF143ECECC3DA714954E657D29524812CB456585BA40EBC0ACB7F982973
Name Elina
Balance +7,909.68 Burst
Received +8,021.21 Burst in 6 transactions
Sent -61.1 Burst in 14 transactions
Transaction fees paid -50.44 Burst
Solo mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool reward balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Reward assignment BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942
PoCC Pool: 50-50