Account BURST-3H2B-SDNX-HHVC-HFSDF
Account ID 17775441385052224521
Public Key
966294D15BB7962507708C9EB5C5E64416001868E47386053B82383B8BB0D33A
Name Node 1 - Mining
Balance +2,953.5 Burst
Received +9,953.61 Burst in 71 transactions
Sent -7,000 Burst in 4 transactions
Transaction fees paid -0.11 Burst
Solo mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool mined balance
+10,021 Burst in 22 blocks
+21.28 in fees
+10,042.28 Burst in total
Pool reward balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Reward assignment BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942
PoCC Pool: 50-50