Account BURST-GGRB-CZDL-AMZY-38AV4
Account ID 1255666845447830249
Public Key
410A4BDBA737E3A20936F65505174393005D7498596B78F1E31FBB0A31003958
Name JBurst
Balance +0.44 Burst
Received +39,694.96 Burst in 74 transactions
Sent -36,691.9 Burst in 25 transactions
Transaction fees paid -2.62 Burst
Solo mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool mined balance
+47,943 Burst in 90 blocks
+131.66 in fees
+48,074.66 Burst in total
Pool reward balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Reward assignment BURST-55XZ-S96V-F59N-DAHZ3
PoCC Pool: 100-0